دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1375

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابطحی محمدعبده 7504823
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ابیاری گیتا 7504833
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اریایی فر بهزاد 7505193
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اسداللهی محسن 7504853
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی اقاجانی شهرام 7504863
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی امینی زاده انور 7505183
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بختیاری جو وحید 7504873
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بشیری شهاب 7504883
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی حسینی سیدحمید 7504893
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی داجر محسن 7504903

1 2 3 ... 4 بعدی