دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد پورغلامی فاطمه 9402964
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفری پوریا 9403404
1394 ریاضی محض گرایش جبر/آموزش محور کارشناسی ارشد خاک خسته لیلا 9404654
1394 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد صفرپورگوهردانی رحیم 9407754
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد صیدی علی 9407854
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور کارشناسی ارشد قلندری سنزیقی کبری 9409814
1394 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد مجیدی یل دگرمانی ارزو 9410874