دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد ارش فریده 9401134
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور کارشناسی ارشد ازادی الهام 9401164
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد باقری فاطمه 9402314
1394 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد پورغلامی فاطمه 9402964
1394 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد تراشی کاشانی فاطمه 9429374
1394 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد توفیقی معصومه 9403224
1394 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور کارشناسی ارشد جعفری پوریا 9403404
1394 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات/آموزش محور کارشناسی ارشد جیلان پور مهسا 9403684
1394 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد چالاک سیدمهدی 9403694
1394 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد حیدری خلج قشلاقی شهین 9404594

1 2 3 ... 5 بعدی