دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد احسانی وفا اسماء 9301634
1393 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد احمدی کرچی نیکان 9301784
1393 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد الماسی مهرداد 9302354
1393 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد الوستانی فاطمه 9302364
1393 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد امراللهی مینو 9302404
1393 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد امیدی سلوط نسیم 9302434
1393 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد باقری بلفه تیموری مهسا 9302674
1393 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد برگ ریزان شقایق 9302844
1393 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد بهرامپوری محمدولی 9303034
1393 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد بهنامی مریم 9303134

1 2 3 ... 5 بعدی