دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد ابراهیم خانی اکبر 9200014
1392 ریاضی محض گرایش جبر/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی محمدحسین 9200074
1392 ریاضی محض گرایش جبر/آموزش محور کارشناسی ارشد اردلانی علی 9200194
1392 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد اسماعیلی علیرضا 9200364
1392 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد امیری زاده محمدحسین 9200754
1392 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد ایزدی محبوبه 9200874
1392 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بهمنی حسین 9201204
1392 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد پله پور شهناز 9201324
1392 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد تقی زاده ابوالفضل 9201544
1392 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات/آموزش محور کارشناسی ارشد تقیان مریم 9201554

1 2 3 ... 7 بعدی