دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد آذر طاهره 9100314
1391 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد آقاسیدمحمد کشمیری سیده متین 9100674
1391 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد ابوالحسنی کاشی سمانه 9100094
1391 ریاضی محض گرایش هندسه/آموزش محور کارشناسی ارشد اخوان مشعوف رضا 9100274
1391 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد ارجمندخانقلی زهرا 9100364
1391 ریاضیات و کاربردها کارشناسی اصغری شهرزاد 9113113
1391 ریاضی محض گرایش آنالیز/آموزش محور کارشناسی ارشد افشان افسانه 9100624
1391 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد امیری سیده پریسا 9100914
1391 ریاضیات و کاربردها کارشناسی ایزدی فریبا 9113403
1391 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد باقری آشنا مریم 9101244

1 2 3 ... 10 بعدی