دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی کلاهی زنوزی الناز 9015003
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد یاراحمدی شیما 9009544

قبلی 1 ... 7 8 9