دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی تهامی فاطمه 9011513
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی جراحی مهسا 9011563
1390 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد جعفرزاده مجاوری شهروز 9002344
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی جمالی کله سر طناز 9000963
1390 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد حاجی وند عاطفه 9002734
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی حبیبی سوده 9011783
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی حدیدی فاطمه 9011803
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد حسین زاده علیداش رقیه 9002884
1390 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد حسینی معراج 9002944
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی حق شناس محمدسجاد 9012013

قبلی 1 2 3 4 ... 9 بعدی