دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد اکبرزاده طاهره 9000794
1390 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بازارنوی مرضیه 9001244
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد باصری باغسیاه اسماء 9001274
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد باقرزادگان شیرین 9001284
1390 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بشیری بهاره 9001504
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد پرواز سمانه 9001804
1390 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد پورحیدرسنگدهی سمانه 9001854
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد پورخانعلی کودهی رامین 9001864
1390 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد تاج آبادی نرگس 9023294
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی تراشی کاشانی فاطمه 9011433

قبلی 1 2 3 ... 9 بعدی