دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی ابراهیم نژادنمین محمدامین 9010223
1390 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد ابطحی سیدهادی 9000114
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اجدادی گلسفیدی سیده عاطفه 9000204
1390 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد احمدزاده سلوط هانی 9023254
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی احمدی راد زهرا 9010343
1390 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اسدالهی طاهری فاطمه 9023364
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی اسماعیلی سحر 9010513
1390 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد اشکوری هداسادات 9000634
1390 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد امیدالحق پریسا 9000914
1390 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد امینی فرد زهره 9001014

1 2 3 ... 9 بعدی