دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد آریان فاطمه 8906114
1389 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد آشوری فاطمه 8906274
1389 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد آغچی سیما 8905414
1389 ریاضیات و کاربردها کارشناسی آقائی شیخ رضی مژگان 8907793
1389 ریاضی محض دکتری تخصیصی آقانیانس آریس 8918166
1389 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد احفادی لیلا 8905774
1389 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات/آموزش محور کارشناسی ارشد احمدی امین 8907104
1389 ریاضی کاربردی دکتری تخصیصی ارزانی فرشید 8918256
1389 ریاضیات و کاربردها کارشناسی افصحی زاده سیده مرضیه 8907733
1389 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اقدمی جعفر 8905614

1 2 3 ... 9 بعدی