دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 ریاضی کاربردی کارشناسی آذری خواه ارمغان 8820443
1388 ریاضی کاربردی کارشناسی آرایی الهام 8815743
1388 ریاضی کاربردی کارشناسی آزاد علی 8814033
1388 ریاضی کاربردی کارشناسی ابراهیمی نیره سادات 8814023
1388 ریاضی محض کارشناسی احمدپوریاسوری محسن 8809433
1388 ریاضی کاربردی کارشناسی اسمعیلی نیلوفر 8815053
1388 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد اشبهی سیده هدیه 8804174
1388 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد اعتماد لیقوان رقیه 8803744
1388 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد امرائی هادی 8803274
1388 آمارریاضی کارشناسی ارشد انصاری علی 8804034

1 2 3 ... 13 بعدی