دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1386

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ابراهیم زاده اسیه 8603084
1386 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدزاده مهسا 8607513
1386 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدزاده سلوط هانی 8607293
1386 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ارزانی فرشید 8616224
1386 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد اقایی بورخیلی محسن 8603574
1386 ریاضی محض کارشناسی اقتصاد امیرحسین 8607383
1386 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد الادپوش طاهره 8603554
1386 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد اکبری مرضیه 8603254
1386 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد اکبری بنفشه 8603264
1386 ریاضی محض کارشناسی اکبری سمیه 8607553

1 2 3 ... 9 بعدی