دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 ریاضی محض گرایش هندسه کارشناسی ارشد احیاجهرمی مریم 8500124
1385 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ادمن حسین 8500154
1385 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشدی شایا 8506563
1385 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ارندان راحله 8500204
1385 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اسداللهی سمیه 8500264
1385 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد انوری مرضیه 8500634
1385 ریاضی محض کارشناسی انوشه یی نسرین 8506853
1385 ریاضی محض کارشناسی اکبرزاده سهیل 8506753
1385 ریاضی محض کارشناسی بنیادی زهرا 8507073
1385 ریاضی محض کارشناسی بیات فائزه 8507113

1 2 3 ... 8 بعدی