دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 ریاضی محض کارشناسی نیک نژاد الهام 8304093
1383 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد وحدت نیا مهدی 8307624
1383 ریاضی محض کارشناسی کردی ابوذر 8304053
1383 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد کریمی وانانی صولت 8307614
1383 ریاضی محض کارشناسی کفاش طهرانی مریم 8304063
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی یزدانی آریا 8303883
1383 ریاضی محض کارشناسی یوسف زاده پدرام 8310003

قبلی 1 ... 5 6 7