دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی بابایی ساناز 8309963
1383 ریاضی محض کارشناسی بختیاری مرضیه 8303923
1383 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بخشی کزج حفظ اله 8307714
1383 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بدیع پور آزاده 8307794
1383 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد بزازی فایزه 8307724
1383 ریاضی محض کارشناسی تاجیک مریم 8303933
1383 ریاضی محض کارشناسی تقی پور هانیه 8303943
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی جاهدپارسا کیانا 8303733
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی جعفریان جواد 8303893
1383 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد جهانگیری ابوذر 8307814

قبلی 1 2 3 ... 7 بعدی