دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی آرین فاضل رضا 8303753
1383 ریاضی محض کارشناسی آقانیانس آریس 8303913
1383 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد آوجی محسن 8307584
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی ابرازی روزبه 8303693
1383 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ابراهیمی حسین 8307804
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدی زینب 8303713
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی امیرحسینی زهرا 8303723
1383 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد امینی مصطفی 8307704
1383 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اندریانس احمدآبادی سوسه 8307634
1383 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد اکبری مجید 8307694

1 2 3 ... 7 بعدی