دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1382

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی آذرم وند محسن 8206173
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد آقاجانی مرتضی 8209594
1382 ریاضی محض کارشناسی ابراهیمی علیرضا 8206473
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدوند محسن 8206163
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی ارزانی فرشید 8206183
1382 ریاضی محض کارشناسی اسدزاده ایلناز 8206493
1382 ریاضی محض کارشناسی افشار زهرا 8206503
1382 ریاضی محض کارشناسی اوحدیان مقدم بهرام 8206513
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی اکبری مرضیه 8206223
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی اکبری زهره 8206213

1 2 3 ... 7 بعدی