دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 ریاضی محض کارشناسی آخوندزاده بافقی سعیده 8105813
1381 ریاضی کاربردی کارشناسی آذرپناه سارا 8105503
1381 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد اسماعیل بیگی محسن 8107964
1381 ریاضی محض کارشناسی افشانی مهسا 8105823
1381 ریاضی کاربردی کارشناسی الهی فربد 8105803
1381 ریاضی کاربردی کارشناسی امیدواری امید 8105513
1381 ریاضی کاربردی کارشناسی امیدی بیدگلی اسما 8105523
1381 ریاضی محض کارشناسی برجعلی لو نعیمه 8105843
1381 ریاضی کاربردی کارشناسی بیات سرمدی مرتضی 8105553
1381 ریاضی محض کارشناسی پوررضا الهه 8105853

1 2 3 ... 6 بعدی