دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدی تبریز جواد 8005803
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ادیبی منصوره 8007934
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی اردستانی راحله 8005813
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ارژنگ حاجی کندی اصغر 8007944
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی اعتمادالاسلامی سیدمحمدمهدی 8006103
1380 ریاضی محض کارشناسی امید لادن 8006113
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد امید لاله 8007954
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی اوحدی امیرحسین 8005833
1380 ریاضی کاربردی کارشناسی برچلوبیدکرپه معصومه 8005843
1380 ریاضی محض کارشناسی جعفری فاطمه 8006353

1 2 3 ... 6 بعدی