دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1379

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 ریاضی محض کارشناسی آزادمرزآبادی سمیه 7906643
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی اتراکی زینب 7906173
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی احمدی مریم 7906183
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی اسحقی زهرا 7906193
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی اسماعیلی رادور محمد 7906203
1379 ریاضی محض کارشناسی اشرف نژاد کیا سری ولی 7906653
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی اطیابی محمد علی 7906213
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی افشارپور آذر 7906223
1379 ریاضی کاربردی کارشناسی باریک بین زهرا 7906233
1379 ریاضی محض کارشناسی برخورداری اسفندآبادی مرجان 7906923

1 2 3 ... 7 بعدی