دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی محمدی اعظم 7103733
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی محمدی محسن 7203713
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی مرتضوی میلانی ماهرخ 7203723
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی موسوی خصال مرضیه السادات 7203733
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی میرحسینی صدرالدین 7203743
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی نایب اسداله دماوندی ساعد 7203753
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی ویلایی افسانه 7203763
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی یوسفی منش پردیس 7203773

قبلی 1 2 3