دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حیدرعربی علیرضا 7203593
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی خسروی زهره 7203603
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی خیام دار حسین 7203613
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی ذهبی اشکان 7203623
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی رحمانی کیومرث 7203633
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی رضایی زهرا 7203643
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی سنایی حسین 7203653
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی شرفی میترا 7203663
1372 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی شیخ اسمعیلی سعدی 7203673
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی فلاح پور افسانه 7203703

قبلی 1 2 3 بعدی