دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1372

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اسدیان ارزو 7203483
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اسمعیل طلایی مهشید 7203493
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی اقبالی لیلا 7203503
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اکبری فریبا 7203513
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی ایازی نفوتی حسین 7203523
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی بارفروشی رضا 7203533
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی بصیری اقباش مریم 7203543
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی پیشوایی نوید 7203553
1372 ریاضی کاربردی کارشناسی جعفری فایقه السادات 7203563
1372 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حایری رضا 7203573

1 2 3 بعدی