دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1371

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی ابویی مهریزی مینا 7102613
1371 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی اژدری مجید 7102623
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی بخشعلی شمیرانی سعیدرضا 7102633
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی تجلایی پژمان 7102643
1371 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی جبارا مریم 7102653
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حسین زاده نیک رامونا 7102663
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی خسروی نیا دلارام 7102853
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی داستانی هریس سیمین 7102673
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی شفیعی بافتی مریم 7102713
1371 ریاضی کامپیوتر کارشناسی صفری محمدهادی 7102723

1 2 بعدی