دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی خدایی محمود 7004603
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی رحمانی اکرم 7004193
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی رسولی بهزاد 7004203
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی رشیدی ظفر پروانه 7004213
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی رضایی راد منیره 7004223
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی رضوی شهلا 7004233
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی زادوریان هاملت 7004243
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی سرور نوشین 7004273
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی سقاییان غلامرضا 7004283
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی سلیمانی مهناز 7004293

قبلی 1 2 3 4 ... 6 بعدی