دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی تدینی پورنگ 7004083
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی تمسکی بیدگلی مجتبی 7004093
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی توکلی چکامه 7004103
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی جعفری بهشتی حایری علیرضا 7004113
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی چراغی یوسف 7004123
1370 ریاضی کاربردی کارشناسی حاج ابوالفتح محمد 7004143
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حاجی محمدی سیدمحمدحسن 7004153
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی حسن نژادموزیرجی علی اکبر 7004163
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حسینی ترکی سیدرسول 7004183
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی حمیدنژاد بابک 7000183

قبلی 1 2 3 ... 6 بعدی