دانش آموختگان دانشکده ریاضی ورودی سال 1370

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اسماعیلی زاویه مهدی 7003953
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اسماعیلی گواری کیوان 7003963
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اشرفی محمدرضا 7003973
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی اقبالیان ارانی معصومه 7003993
1370 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی الهیاری قلعه جوقی احمد 7004013
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی اکبری رومنی مهرناز 7004003
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی بهزادی ندا 7004023
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی بیدارمنش فاطمه 7004033
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی پروردگاری سیامک 7004053
1370 ریاضی کامپیوتر کارشناسی پیروزی زهرا 7004063

1 2 3 ... 6 بعدی