دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد رضایی محمدنسیم 9427564
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد رنجبری شبنم 9405864
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد سخندان زهرا 9406394
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد شریعت پناهی ریحانه 9406934
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صالحی اشنی راضیه 9407564
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد صباغی علی 9407604
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد صمدی پور مینا 9407834
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد طرئی مریم 9408014
1394 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد عشقی صنعتی ساسان 9408554
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد علمی انواری بهاره 9408594

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی