دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد صباغی علی 9407604
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد صمدی پور مینا 9407834
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد طرئی مریم 9408014
1394 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد عشقی صنعتی ساسان 9408554
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد علمی انواری بهاره 9408594
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد علی نژاد شیما 9408744
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد علی نژاد زهره 9408734
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد فارغ سارا 9409014
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد فلاحی داود 9409404
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد ماندکار محدثه 9410804

قبلی 1 2 3 4 بعدی