دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حسینی سپیده 9404254
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حیدره امیر 9404544
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد خادمی ساقی 9404614
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد خدایی مینا 9404744
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درستی شهرزاد 9405044
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درودیان یاسمن 9429014
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد دهقان بیک محمدعلی 9405184
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد دوست خواه واجاری فروغ 9429024
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رادمنش پریا 9405304
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رضائی کوهستانی ساغر 9405734

قبلی 1 2 3 ... 5 بعدی