دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درستی شهرزاد 9405044
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درودیان یاسمن 9429014
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد دهقان بیک محمدعلی 9405184
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد دوست خواه واجاری فروغ 9429024
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رادمنش پریا 9405304
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رضائی کوهستانی ساغر 9405734
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد رضایی محمدنسیم 9427564
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد رنجبری شبنم 9405864
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد سخندان زهرا 9406394
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صالحی اشنی راضیه 9407564

قبلی 1 2 3 4 بعدی