دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امام جمعه مهسا 9401804
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد باجلان سونا 9402224
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد بخشایی قرق اقایی حدیثه 9402384
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد پاکزادیان اتنا 9402784
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پنجی علی فاطمه 9402884
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجی زاده فاطمه 9403824
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حیدره امیر 9404544
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد خادمی ساقی 9404614
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درستی شهرزاد 9405044
1394 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد درودیان یاسمن 9429014

1 2 3 بعدی