دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد ابوالحسنی حدیث 9400884
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امام جمعه مهسا 9401804
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی/آموزش محور کارشناسی ارشد امینی مهرنوش 9401944
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد باجلان سونا 9402224
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد بخشائی قرق آقائی حدیثه 9402384
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد پاک زادیان آتنا 9402784
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پنجی علی فاطمه 9402884
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حاتم خان مرضیه 9403744
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجی زاده فاطمه 9403824
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حبیب زاده یامچلو نگار 9403944

1 2 3 ... 5 بعدی