دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1394

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پنجی علی فاطمه 9402884
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجی زاده فاطمه 9403824
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رادمنش پریا 9405304
1394 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رضایی کوهستانی ساغر 9405734
1394 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد رنجبری شبنم 9405864