دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد شفیعی سورک ملیحه 9306944
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد شمکلی محمد 9307024
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد شورمیج زینب 9307034
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد صادقی سیدجمال 9307254
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد صنیع خانی سیدروح اله 9307514
1393 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد عالی زاد سیده مریم 9307744
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد عزیزی مریم 9307984
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد علی دوست سحرخیزلاهیجی مینا 9308184
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد فتوحی نانساء مینا 9324284
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد قربانیان نگار 9308934

قبلی 1 2 3 4 بعدی