دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد دولت آبادی سارا 9305304
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد راضی اسرمی محبوبه 9305434
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد رضایی پرستو 9305764
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد رمضانی مریم 9305944
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد رمضانی کجانی ریحانه 9305964
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد زمانی سمیرا 9306234
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد سعادتی سعیده 9306524
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد شفیعی سورک ملیحه 9306944
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد شمکلی محمد 9307024
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد شورمیج زینب 9307034

قبلی 1 2 3 4 بعدی