دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد حق شناس فهیمه 9304474
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حمزه ئی نصراله 9304534
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد خواره فروزان 9304944
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد دولت آبادی سارا 9305304
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد راضی اسرمی محبوبه 9305434
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد رضایی پرستو 9305764
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد رمضانی مریم 9305944
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد رمضانی کجانی ریحانه 9305964
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد زمانی سمیرا 9306234
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد سعادتی سعیده 9306524

قبلی 1 2 3 4 بعدی