دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1393

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد ازوجی منا 9301944
1393 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد باغستانی فاطمه 9302644
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد بهرامی ارزو 9303044
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد پورسان سمانه 9303364
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد ترابیان جواد 9303504
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد تقی خانی سپیده 9303564
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد جاهدی وایقان داود 9303694
1393 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد حسین زاده طزرقی مهدیه 9304294
1393 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد حق شناس فهیمه 9304474
1393 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد خواره فروزان 9304944

1 2 3 ... 4 بعدی