دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد شکوهی سعیده 9204014
1392 شیمی کاربردی کارشناسی صباحی موسوی نگار 9216083
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صحبتی حمیدرضا 9204254
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صداقت فاطمه 9204284
1392 شیمی کاربردی کارشناسی طباطبائی نژاد سیدمحمدحسین 9216343
1392 شیمی کاربردی کارشناسی عبدالحسینی مرضیه 9216463
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد عبداله زاده آنا 9204614
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد عبدی فتح آباد مهدیه 9204634
1392 شیمی کاربردی کارشناسی عسگری مورچه خورتی سارا 9216573
1392 شیمی کاربردی کارشناسی عمرانی محسن 9216733

قبلی 1 ... 3 4 5 ... 7 بعدی