دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد مفتاحی بهاره 9206764
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد میررحیمی فرشته السادات 9207144
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد هادی سلطان آباد صبا 9207794
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد هاشمی سیده حوا 9207824
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد کاشانی جاوید نازلی 9205614
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد کاوسیان ناشا 9219894
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد کاویان فر زهرا 9205684
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی/آموزش محور کارشناسی ارشد کباری زهره 9205694
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد کریمیان ریزی آسیه 9205844
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد کوچکی قرمزچشمه معصومه 9205974

قبلی 1 ... 2 3 4