دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صحبتی حمیدرضا 9204254
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد صداقت فاطمه 9204284
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد عبداله زاده آنا 9204614
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد عبدی فتح آباد مهدیه 9204634
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد عین اللهی سپیده 9204944
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد فرهی یگانه عاطفه 9205184
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد قره داغی معصومه 9205454
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد گل محمدی فرهاد 9206114
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد محمدقره داغی روشنک 9206284
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد معدنی حمیده 9206734

قبلی 1 2 3 4 بعدی