دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حسین زاده ژیلا 9202124
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حسینی مریم 9202174
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد خالصی فاطمه 9202334
1392 شیمی دکتری تخصیصی خدائی الهام 9211726
1392 شیمی کاربردی کارشناسی دهقانی سانیج نفیسه سادات 9214763
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رشیدی فریده 9203114
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رضاخانیها حمیده 9203144
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد سادات نیک پور بهاره 9203534
1392 شیمی کاربردی کارشناسی سفیدابی فرزانه 9215453
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد شعبانی کوفلی علی 9203994

قبلی 1 2 3 4 ... 7 بعدی