دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی کاربردی کارشناسی برآبی آیلین 9213103
1392 شیمی کاربردی کارشناسی برزین مهر حامد 9213143
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد بهادری مرضیه 9201174
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد بیگدلی زهرا 9201264
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پروازی ایزدی معصومه 9201304
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد پناهی درچه اکرم 9201344
1392 شیمی کاربردی کارشناسی تقوی کوثر 9213563
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد جبلیان مینا 9201654
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد جماعتی هدی 9201824
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجیلو زهرا 9219404

قبلی 1 2 3 ... 7 بعدی