دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد جماعتی هدی 9201824
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجیلو زهرا 9219404
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حسین زاده ژیلا 9202124
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حسینی مریم 9202174
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد خالصی فاطمه 9202334
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رشیدی فریده 9203114
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رضاخانیها حمیده 9203144
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد سادات نیک پور بهاره 9203534
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد شعبانی کوفلی علی 9203994
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد شکوهی سعیده 9204014

قبلی 1 2 3 4 بعدی