دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی کاربردی کارشناسی بحری فرشته 9213063
1392 شیمی کاربردی کارشناسی آزادگان نیلوفر 9212523
1392 شیمی کاربردی کارشناسی آقازیارتی محسن 9212693
1392 شیمی کاربردی کارشناسی اسم خانی مریم 9212583
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد اسماعیل نژاد ارچی سیده عاطفه 9200354
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اسمعیل آبادی حامد 9200384
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اصلانی سجاد 9200464
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اعتباری روزبهانی سحر 9219284
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امیری عاطفه سادات 9200744
1392 شیمی کاربردی کارشناسی ایروانی نرگس 9212943

1 2 3 ... 7 بعدی