دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1392

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد اسماعیل نژاد ارچی سیده عاطفه 9200354
1392 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اسمعیل آبادی حامد 9200384
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اصلانی سجاد 9200464
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اعتباری روزبهانی سحر 9219284
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امیری عاطفه سادات 9200744
1392 شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور کارشناسی ارشد بهادری مرضیه 9201174
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد بیگدلی زهرا 9201264
1392 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پروازی ایزدی معصومه 9201304
1392 شیمی-شیمی دارویی کارشناسی ارشد پناهی درچه اکرم 9201344
1392 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد جبلیان مینا 9201654

1 2 3 ... 4 بعدی