دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 شیمی کاربردی کارشناسی آراسته سمانه 9112973
1391 شیمی کاربردی کارشناسی آرش امیرمحمد 9112983
1391 شیمی گرایش شیمی تجزیه دکتری تخصیصی آسیابی کندلجی مینا 9123766
1391 شیمی کاربردی کارشناسی احسانی امیر 9112843
1391 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اخوان به بهانی شبنم 9100254
1391 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اخوین انصاری رودسری سارا 9100294
1391 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد اسفندیارنژاد ریحانه 9100474
1391 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امانی سید زهرا 9100844
1391 شیمی کاربردی کارشناسی امین زاده واحد نفیسه 9113343
1391 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد انارکی آمنه 9100964

1 2 3 ... 9 بعدی