دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1391

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 شیمی کاربردی کارشناسی آراسته سمانه 9112973
1391 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد اخوان به بهانی شبنم 9100254
1391 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اخوین انصاری رودسری سارا 9100294
1391 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد اسفندیارنژاد ریحانه 9100474
1391 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امانی سید زهرا 9100844
1391 شیمی کاربردی کارشناسی امین زاده واحد نفیسه 9113343
1391 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد انارکی آمنه 9100964
1391 شیمی کاربردی کارشناسی اکبری کلانی ندا 9113253
1391 شیمی گرایش شیمی تجزیه دکتری تخصیصی ایزدمنش یحیی 9121986
1391 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد باتوانی ندا 9101174

1 2 3 ... 7 بعدی