دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1390

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1390 شیمی کاربردی کارشناسی آتشی نیلوفر 9010273
1390 شیمی کاربردی کارشناسی آجورلو محمدرضا 9010283
1390 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد احمدی پریسا 9000244
1390 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی استیری حمید 9022036
1390 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اسدی صغری 9000524
1390 شیمی کاربردی کارشناسی اسماعیلی میمی فهیمه 9010523
1390 شیمی کاربردی کارشناسی اسمعیل لو موژان 9003733
1390 شیمی کاربردی کارشناسی العسکری سیده آمنه 9010743
1390 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد امانی پریسا 9000874
1390 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد اکبری مریم 9000814

1 2 3 ... 10 بعدی