دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1389

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد آزادحاجی آقا محمد 8905624
1389 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد آقابابائی دهکردی حبیب 8906574
1389 شیمی کاربردی کارشناسی آقامیرزامقیم علی آبادی هومن 8907763
1389 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیمی فائزه 8907433
1389 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی قزلدشتی سارا 8907543
1389 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد اردکانی زادگان آناهیتا 8905864
1389 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد بااوسی لیلا 8917584
1389 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد برادران کیال توحید 8905884
1389 شیمی کاربردی کارشناسی بهاری فاطمه 8908263
1389 شیمی کاربردی کارشناسی پورصالحی عباس آبادی فاطمه 8908473

1 2 3 ... 7 بعدی