دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد آشوری ها مرتضی 8804004
1388 شیمی گرایش شیمی تجزیه دکتری تخصیصی آقائی الهام 8808656
1388 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اباذری رضا 8803794
1388 شیمی کاربردی کارشناسی ابراهیمی مینا 8809483
1388 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی سقرلو سپیده 8810503
1388 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد احمدی فر مریم 8803564
1388 شیمی کاربردی کارشناسی اعتباری روزبهانی سحر 8809713
1388 شیمی کاربردی کارشناسی اکبرزاده علی 8810223
1388 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد باشعور فرزانه 8803504
1388 شیمی کاربردی کارشناسی بندار الهه 8810233

1 2 3 ... 9 بعدی