دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1387

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد آبیار سلدا 8704824
1387 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد آسیابی کندلجی مینا 8704764
1387 شیمی کاربردی کارشناسی آقامحمدی نیلوفر 8703433
1387 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد آیتی مهناز 8704684
1387 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد ابیض بهناز 8705814
1387 شیمی- الکترو شیمی دکتری تخصیصی احسانی علی 8700076
1387 شیمی کاربردی کارشناسی احمدی فاطمه 8703423
1387 شیمی کاربردی کارشناسی ادهمی پریسا 8703033
1387 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد افغان حاجی عباس منا 8705724
1387 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد امیراحمدی آسیه 8705344

1 2 3 ... 8 بعدی