دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی کاربردی کارشناسی کاشانی ملکی مهسا 8510523
1385 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد کظمی گورابجیری حوریه 8504774
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد کلوند الهام 8504824
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد کیوان شفیع 8504864

قبلی 1 ... 6 7 8