دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد خجسته کماچالی حسین 8501964
1385 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد خزیمه سربیشه الهه 8514644
1385 شیمی کاربردی کارشناسی دژالود مینودخت 8508273
1385 شیمی کاربردی کارشناسی دورودیان محدثه 8508303
1385 شیمی کاربردی کارشناسی ذاکر زینب 8508403
1385 شیمی کاربردی کارشناسی رامشینی علی 8508433
1385 شیمی کاربردی کارشناسی ربانی زاده مهناز 8508443
1385 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد رخشان غلامرضا 8502454
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد رزاقی اوره فاطمه 8502464
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد رشوندآوئی مهدی 8502494

قبلی 1 2 3 4 ... 8 بعدی