دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد پازوکی قوهه ایمان 8501034
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد پاشایی فرشید 8501044
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد تابش نیا مهلا 8501184
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد جابری فاطمه 8501374
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد جمشیدی لیلا 8501484
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد حاجبی ملیکا 8501594
1385 شیمی کاربردی کارشناسی حاجی قاسم علی 8507653
1385 شیمی کاربردی کارشناسی حسنی جواد 8507733
1385 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی حقیقت نیا یعقوب 8514626
1385 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد حمیدی شیما 8501824

قبلی 1 2 3 ... 8 بعدی