دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اسدی جوزانی عادل 8500294
1385 شیمی کاربردی کارشناسی اسمعیلی ناصر 8506653
1385 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی امانی علی محمد 8512466
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد امیری گلاره 8500574
1385 شیمی کاربردی کارشناسی بااوسی لیلا 8506883
1385 شیمی کاربردی کارشناسی بانیانی حبیبه 8513813
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد باوی ازاد 8500784
1385 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی برارجانیان بهنمیری مرتضی 8512606
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد برنج زر مولود 8500844
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد بهبودی ملیحه 8500904

1 2 3 ... 8 بعدی