دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1384

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصیصی آرین رضا 8412546
1384 شیمی کاربردی کارشناسی احمدیان کردشت بهرام 8406213
1384 شیمی کاربردی کارشناسی اختر ابوالفضل 8406223
1384 شیمی گرایش شیمی فیزیک دکتری تخصیصی اخوان مژده 8411546
1384 شیمی کاربردی کارشناسی اسماعیلی چپی مریم 8406413
1384 شیمی کاربردی کارشناسی اسمعیل زاده مریم 8406423
1384 شیمی کاربردی کارشناسی امامیان نجمه 8412483
1384 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد امدادی برکادهی زینب 8403064
1384 شیمی کاربردی کارشناسی ایزدی نوید 8406743
1384 شیمی کاربردی کارشناسی بابالو فاطمه 8406793

1 2 3 ... 7 بعدی