دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1383

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد آقا براری پوریا 8307154
1383 شیمی کاربردی کارشناسی اسفندیارفرد کیهان 8303253
1383 شیمی کاربردی کارشناسی اسلامی رقیه 8303263
1383 شیمی کاربردی کارشناسی افراشته مهرداد 8303273
1383 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد اقدس طینت هستی 8307204
1383 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد امانی علی محمد 8307094
1383 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد بیابانی ساقصلو رضا 8307214
1383 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد تاج سیدعلی 8307224
1383 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد تاراپوروالا سرور 8307284
1383 شیمی- الکترو شیمی دکتری تخصیصی جابری آرزو 8309636

1 2 3 ... 6 بعدی