دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1382

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 شیمی کاربردی کارشناسی اشجعی خدیجه 8205363
1382 شیمی کاربردی کارشناسی اصغری زینت 8205373
1382 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد بامداد مهدیه 8209204
1382 شیمی کاربردی کارشناسی بخشی هادی 8205383
1382 شیمی کاربردی کارشناسی بهروزی فر حسام 8205393
1382 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد بیرام زاده مقدم رضا 8209214
1382 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد پارسا پور ملیکا 8209164
1382 شیمی کاربردی کارشناسی تاجیک مهشید 8205403
1382 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد جمالی صنم 8209224
1382 شیمی کاربردی کارشناسی جنیدی سپیده 8205413

1 2 3 ... 7 بعدی