دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1381

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 شیمی کاربردی کارشناسی میرزاپوردلاور شهره 8105123
1381 شیمی کاربردی کارشناسی نجفی الموتی کبری 8105133
1381 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد نوجوان معصومه 8107644
1381 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد نیلی سارا 8107744

قبلی 1 ... 4 5 6